กรุงเทพมหานคร

กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2325 พระองค์ได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองจากธนบุรีข้ามมายังฝั่งตะวันออกหรือฝั่งที่ตั้งพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน การสร้างพระนครแห่งใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2328 พระราชทานนามเมืองใหม่ว่า “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ฯ” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ปรับเป็น “กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ” กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางความเจริญมาจนปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการและอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่เป็นพื้นที่เดิมของจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จุดที่อยู่ใต้สุดอยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก ซึ่งเป็นการแบ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502)

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

 

ตราประจำจังหวัด

        

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ที่ตั้ง : อยู่บน ถ. หน้าพระลานเขตพระนคร
เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางของฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายแบบผังพระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยามาใช้มีพื้นที่ทั้งหมด 152 ไร่ 2 งานแบ่งออกเป็นสามส่วน คือพระราชฐานชั้นนอก เป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และหน่วยงานราชการรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงหรือวัดประจำวังขึ้น คือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนา มักเรียกกันว่า วัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดพระแก้วไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา  พระราชฐานชั้นกลาง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และใช้ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกและพระราชฐานชั้นใน เป็นที่ประทับของพระมเหสีเจ้าจอม และพระราชธิดาส่วนพระราชฐานชั้นกลางนั้นมีพระที่นั่งที่น่าสนใจ เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นที่เก็บพระอัฐิของพระมเหสีและพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ และเป็นสถานที่รับรองทูตานุทูตจากต่างแดนที่มาเข้าเฝ้า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช เป็นต้น

วัดอรุณราชวรราม (วัดแจ้ง)

ที่ตั้ง : อยู่บน ถ. อรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
เป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่ครั้งอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอกนอก ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวัดในพระราชวังของพระองค์ที่เรียกว่าพระราชวังเดิม วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้เสริมองค์ปรางค์เดิมให้สูงใหญ่มั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นมหาธาตุสำหรับพระนคร ทว่ามาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ที่ตั้ง : อยู่ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถ. หน้าพระธาตุ เขตพระนคร
เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังหน้าในเขตพิพิธภัณฑ์มีพระที่นั่งหลายองค์ แต่ละพระที่นั่งจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน จัดแสดงเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเครื่องราชบรรณาการที่กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงได้รับมา พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งอัญเชิญมาจากเชียงใหม่ พระที่นั่งพิมุขมณเฑียรจัดแสดงเครื่องราชยานและคานหามพระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเครื่องการละเล่นต่างๆ เช่น หุ่น หัวโขน หนังใหญ่ เครื่องแต่งกายละคร ฯลฯ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ จัดแสดงเครื่องราชูปโภค พระพุทธรูป พระพิมพ์ต่างๆ

วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่ตั้ง : อยู่บน ถ. พระสุเมรุแขวงบางลำพู เขตพระนคร
กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2367-2375 ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระอนุชาคือเจ้าฟ้ามงกุฎ (หรือรัชกาลที่ 4) ซึ่งยังทรงผนวชอยู่ มาจำพรรษา ณ วัดนี้ และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ดังเช่นปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตมหาธาตุ จ. พิษณุโลก และหลวงพ่อโตหรือพระพุทธสุวรรณเขตจากวัดสระตะพาน จ. เพชรบุรี และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมผลงานของขรัวอินโข่ง ศิลปินชั้นยอดสมัยรัชกาลที่ 4

tips travelers

วัดอรุณฯ คุณเคยรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่

วัดอรุณฯ หนึ่งในวัดที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร หลายคนไปเที่ยวไหว้พระ ถ่ายภาพแชร์มุมเก๋ผ่านโซเชียยลกันยกใหญ่ แล้วคุณรู้จักวัดอรุณดีแค่ไหน?

Absolute Fit Food
Eat

กินดี ไปกับ GREENDEE : Absolute Fit Food

ร้านเล็กๆ บนชั้น 3 ในตึก The Portico Buliding ย่านลุมพินีแห่งนี้ ภายในประกอบด้วยโต๊ะอาหารสองโต๊ะ ชุดจานและช้อนส้อมวางอย่างเป็นระเบียบ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน แต่ Absolute Fit Food ร้านนี้ยังตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองที่อยากดูแลตัวเองด้วยอาหารดีๆ และต้องการความสะดวก ด้วยการเสิร์ฟอาหารให้ถึงที่

News

Unconditionally : ผู้เป็นที่รัก

นิทรรศการศิลปะคัดสรรโดย Art Theory 12ณ Silpa Bhirasri’s place บ้านอาจารย์ฝรั่งจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พ.ค. 2562 “ผู้เป็นที่รัก” ศิลปินทั้งห้าไม่เพียงมีความสัมพันธ์ในฐานะของการเป็น “ครอบครัว” เดียวกันเท่านั้น แต่ยังมีใจรักในศิลปะเสมือนกับเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนในบ้านไว้อีกด้วย อดุลย์พันธ์ อิศรางกู​ร​ ณ​ อยุธยา หัวหน้าครอบครัว และอดีตนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่นที่ 17 ศิษย์ รุ่นหลังๆ ของศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี

News

กราฟฟิตี้สุดคูล @ Los Atico

ใครที่ชื่นชอบผลงานศิลปะหรือภาพกราฟฟิตี้เท่ ๆ ต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่ Los Atico บาร์สไตล์เม็กซิกันแห่งใหม่ย่านสุขุมวิท ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารเม็กซิกันคู่กับค็อกเทลและเตกีล่าหลากสไตล์ ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยผลงานศิลปะกราฟฟิตี้สุดคูลจากสามศิลปินชื่อดังในไมอามี่

Travel

เที่ยวย้อนรอยกรุงธนบุรี พระราชวังเดิม

ปลายปีนี้หากใครยังไม่มีแพลนเที่ยวไหน “นายรอบรู้” อยากชวนไปสัมผัสสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยกัน ณ พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม ขอบอกว่าปกติแล้วไม่ได้เข้าชมกันง่ายๆ แต่เนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 250 ปี กรุงธนบุรี จึงเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 28 ธันวาคมนี้เท่านั้น พลาดแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหน้าอีกเมื่อไร

News

Awakening Bangkok ออกล่าหาแสง ในเทศกาลไฟ@ย่านเจริญกรุง

ทนกระแสโลกโซเชียลไม่ไหว!!! เพราะตอนนี้ใคร ๆ ก็ออกล่าแสงกันทั้งนั้น จึงต้องรีบเก็บกระเป๋าห้อยกล้องตัวโปรดออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ย่านเจริญกรุง” ระหว่างการเดินทางครุ่นคิดอยู่นานว่าการนำเอาความเก่าแก่ย่านเจริญกรุงมาคลุกรวมกับศิลปะแนวสมัยใหม่จะออกมาเป็นอย่างไร

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว