เมืองสกลเฮานี้ แหล่งของดีมีหลายอย่าง

สกลนครถือได้ว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ มีพระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่าเมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร”

ในปัจจุบัน จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “แอ่งธรรมะแห่งอีสาน” ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยะสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลายท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  พระอาจารย์วัน อุตตโม  หลวงปู่หลุย จันทสาโร  หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า

เราได้มีโอกาส ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ อัฐบริขารของ หลวงปู่ มั่น ภูริทัตโต ซึ่งถือได้ว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็น แม่ทัพธรรม ของพระสายวิปัสสนากรรมฐาน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระสายวัดป่า เลยก็ว่าได้

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส ในเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัด ตัวพิพิธภัณฑ์มีลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะมีรูปหล่อเหมือนองค์หลวงปุ่มั่น ภูริทัตโต ในท่านั่งสมาธิตั้งอยู่ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ตู้กระจกยกฐานสูง พื้นภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ปูด้วยหินอ่อน โดยรอบภายในอาคารจะมีตู้กระจก จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่กำเนิดจนมรณภาพ

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

น้อมดวงจิตอธิษฐานขับขานถ้อย

สองมือน้อยกราบพระธาตุมุ่งมาดปอง

วอนพระธาตุเชิงชุมโปรดคุ้มครอง

สิ่งมัวหมองอย่าหมายมากลายกลํ้า

(www.thaipoem.com)

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศวิถีพุทธ และหลายคนอาจรู้จักเจดีย์องค์หนึ่งในจังหวัดสกลนคร ดูเหมือนไม่มีอะไร เป็นเจดีย์เก่าๆ  “แต่” หากเราลองศึกษาย้อนดูประวัติไปในสมัยพุทธกาล ยังมีเรื่องราวความเป็นมาอีกมากมายที่หลายคนอาจไม่คาดถึง

พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่บนที่เนินสูง ลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก อยู่ใกล้สระพังทองและหนองหารหลวง  มีบ้านเรือนของราษฎรล้อมอยู่โดยรอบ ทั้งทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ จัดเป็นพระธาตุสำคัญที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองสกลนครเก่า และจะมีงานนมัสการพระธาตุประจำปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือนยี่ 

ภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร

ตามอุรังคนิทาน กล่าวว่า วัดพระธาตุเชิงชุมเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหารหลวง และกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นที่บรรจุพระบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์คือ กุกสันโธ โกนาคมโน กัสสะโป และโคตมะ ซึ่งก่อนจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ต้องประทับรอยพระบาทไว้ที่นั่นทุกพระองค์  องค์ที่ 5 ในภัทกัปป์นี้ ก็จะประทับรอยพระบาทไว้เช่นกัน

จากหลักฐานเสมาหินที่พบอยู่รอบๆ วัดพระธาตุเชิงชุม และหลักฐานแท่นบูชารูปเคารพ ตลอดจนศิลาจารึกตัวอักษรขอมในพุทธศตวรรษที่ 15-16 ซึ่งอยู่ติดผนังทางเข้าภายในอุโมงค์พระธาตุเชิงชุม (ชั้นใน) ซึ่งก่อเป็นพระธาตุหรือ สถูปขนาดเล็ก  บ่งบอกว่าบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมได้มีชุมชนเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมา โดยเฉพาะศิลาจารึกที่กรอบประตูทางเข้าปรางค์ขอมหรือสถูป ซึ่งมีความกว้าง 49 เซนติเมตร ยาว 52 เซนติเมตร เขียนเป็นตัวอักษรขอมโบราณ

แห่ปราสาทผึ้ง  ปาสาสเผิ่ง

มีคติความเชื่อมาจากเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อเสด็จลงมาจากสวรรค์ พระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเปิดโลกทั้งสาม คือสวรรค์ มนุษย์ และนรก ให้เห็นถึงกันได้ ทำให้ผู้ที่ได้มองเห็นวิมานบนสวรรค์เกิดความต้องการที่จะได้อยู่ในสถานที่อันงดงามเช่นนั้นบ้าง และทราบว่าการจะได้อยู่ในวิมานอย่างนั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรม สร้างปราสาทกองบุญในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เสียก่อน จนเป็นที่มาของการสร้างปราสาทผึ้ง

ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่ารักขิตวัน มีช้างและลิงเป็นผู้อุปัฏฐาก หรือเป็นผู้ดูแลรับใช้ ช้างนำน้ำและผลไม้ถวายพระพุทธเจ้า ส่วนลิงนำรวงผึ้งมาถวาย  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับรวงผึ้ง ลิงก็ดีใจกระโดดโลดเต้นจนพลัดตกต้นไม้ลงมาตาย และเมื่อถึงวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากป่าเข้าเมือง ช้างก็หัวใจแตกสลายด้วยความอาลัยในพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงระลึกถึงความดีของช้างและลิง จึงได้เอารวงผึ้งนั้นมาทำเป็นดอกไม้ประดับในโครงปราสาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ทั้งคู่

ประเพณีปราสาทผึ้งมีเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้สึก จิตใจที่ได้ปฏิบัติงานตามจารีตประเพณี เกิดความมั่นคงทางจิตใจเป็นสำคัญ  การทำปราสาทผึ้งถวายวัดถือว่าได้บุญสูงสุด  และยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ โดยดัดแปลงเป็นการสร้างอาคารเป็นทรงหอผี ประดับด้วยดอกผึ้งถวายพระสงฆ์อุทิศให้ผู้วายชน

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Writer

นิตยสารสกลนคร โดย โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นิตยสารสกลนคร โดย โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Photographer

www.sakonnakhon.go.th

www.sakonnakhon.go.th

Relate Place

Travel

5 อาหารเด็ดที่ห้ามพลาดในตลาดเช้าทับปุด จ. พังงา

เสียงไก่ขันในโทรศัพท์ปลุกให้ลุกขึ้นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ หยิบ รองเท้ามาสวมให้กระชับ ผูกเชือกให้แน่นพร้อมที่จะออกไปสัมผัสอากาศสดชื่น และไม่พลาดที่จะแวะมา “ตลาดเช้าเทศบาลตำบลทับปุด” เพื่อเติมพลังด้วยมื้อเช้า

Travel

ขมิ้นดี เครื่องแกงดี ที่บ้านเขาตำหนอน ทับปุด พังงา

บ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีขมิ้นที่ขึ้นชื่อ เป็นที่ยอมรับถึงความมีคุณภาพและปลอดภัยไร้สารเคมี

Eat

คุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ เจ้าของร้านไอศกรีมรสไทยที่ลูกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเสวย

ท่ามกลางความร้อนของอากาศในกรุงเทพมหานคร มีร้านไอศกรีมรสชาติไทยๆ ซ่อนอยู่ในตึกแถวเล็กๆ ในชุมชนแพร่งภูธร ที่นี่คือร้านไอศกรีมที่ทำให้เราได้รู้จักกับคุณป้านัฐพร รุ่งโรจน์สุวรรณ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแพร่งภูธร”

Travel

ศาสตร์ภูมินทร์ สินสุโขทัย โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

หากท่านต้องการเดินทางมาเยือนสวรรคโลก แต่ไม่ต้องการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ อย่าวิตกกังวลไปครับ เพราะสวรรคโลกมีสนามบินและเที่ยวบิน บินตรงจากบางกอกสู่เมืองสวรรค์แห่งนี้ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่ต้องการมาเยือนอย่างสะดวกสบาย