เชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนะรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับลาวและพม่า ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่น ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า เป็นต้น

อยู่ภาคเหนือตอนบน เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 785 กม.

พื้นที่  11,678.369 ตร.กม. หรือ 7,298,980.63 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ  – ติดกับสหภาพพม่าและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ – ติดกับ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง และ อ. แม่ใจ อ. ภูกามยาว อ. จุน จ. พะเยา

ทิศตะวันออก – ติดกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ อ. ภูซาง อ. เชียงคำ จ. พะเยา

ทิศตะวันตก – ติดกับสหภาพพม่า และ  อ. แม่อาย อ. ฝาง อ. ไชยปรากการ อ. พร้าว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

แม่น้ำ แม่น้ำสายสำคัญคือ

แม่น้ำกก เป็นแม่น้ำสายหลัก ต้นน้ำเกิดจากเขาทางด้านเหนือของเมือกกในรัฐเชียงตุงของพม่า ไหลลงใต้แล้วเข้าเขตไทยที่ชองแม่น้ำกกใน ต. ท่าตอน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ จากนั้นไหลไปทางตะวันออกเข้า อ. แม่จัน จ. เชียงราย ผ่าน อ. เชียงแสน แล้วไปลงแม่น้ำโขงที่บ้านสบกก ต. ป่าสัก อ. เชียงแสน แม่น้ำกกช่วงที่อยู่ในประเทศไทยยาว 110 กม.

แม่น้ำโขง ในส่วนที่อยู่ภาคเหนือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทย พม่า และลาว เริ่มตั้งแต่ ต. สบรวก อ. เชียงแสน ไปจนถึงบ้าน-ก้อนคำ ต. ม่วงยาย อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย เป็นความยาวประมาณ 98 กม.

แม่น้ำอิง ต้นน้ำเกิดจากดอยหลวงใน อ. แม่ใจ จ. พะเยา (ช่วงต้นน้ำนี้เรียกน้ำแม่ใจ) ไหลผ่านตัว อ. แม่ใจแล้ววกลงทางใต้ (เรียกน้ำแม่อิง) เข้า อ. เมืองพะเยา ลงกว๊ายพะเยา แล้วไหลขึ้นไปทางเหนือ ผ่าน อ. ดอกคำใต้ อ. พาน อ. จุน จ. พะเยา แล้วเข้าเขต จ. เชียงราย ผ่าน อ. เทิง ไปลงแม่น้ำโขงใน ต. สถาน อ. เชียงของ ยาว 100 กม.

แม่น้ำคำ ต้นน้ำเกิดจากเขาซึ่งแบ่งเขตแดนไทย-พม่าใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ไหลเป็นเส้นแบ่งเขต อ. แม่จันกับ อ. เชียงแสน แล้วไหลเข้า อ. เชียงแสนไปลงแม่น้ำโขงใน ต. เวียง ยาวรวม 138 กม.

แม่น้ำลาว หรือแม่น้ำแม่ลาว ต้นน้ำเกิดจากดอยผีปันน้ำ ใน อ. เวียงป่าเป้า ไหลผ่าน อ. เวียงป่าเป้า เข้า อ. แม่สรวย แล้วไหลเป็นเส้นแบ่งเขต อ. พาน กับ อ. แม่ลาว จากนั้นไหลลงแม่น้ำกกที่ อ. เมืองเชียงราย มีความยาวตลอดสาย 117 กม.

แม่น้ำสาย เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ไหลผ่าน อ. แม่สาย แบ่งเขตแดนไทย-พม่า

แม่น้ำรวก ต้นน้ำเกิดจากเขาทางทิศใต้ของรัฐเชียงตุงในพม่า ไหลเข้าไทยตรงที่แม่น้ำสายไหลมาบรรจบใน อ. แม่สาย จ. เชียงราย แล้วไหลไปลงแม่น้ำโขงที่บ้านสบรวก ต. เวียง อ. เชียงแสน แม่น้ำรวกช่วงที่เป็นเส้นเขตแดนไทย-พม่า ยาว 80 กม. และตั้งแต่จุดที่แม่น้ำสายไหลมาบรรจบจนถึงบ้านสบรวก ยาว 40 กม. รวมแม่น้ำทั้งสายยาว 120 กม.

ภูมิอากาศ

ฤดูร้อน – กลางเดือน มี.ค. – กลางเดือน พ.ค.

ฤดูฝน – กลางเดือน พ.ค. – กลางเดือน ต.ค.

ฤดูหนาว – กลางเดือน ต.ค. – กลางเดือน มี.ค.

การปกครอง         แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองเชียงราย อ. เชียงของ อ. เวียงป่าเป้า อ.เทิง อ. ป่าแดด อ. พาน อ. เวียงชัย อ. แม่จัน อ. เชียงแสน อ. แม่สาย อ. แม่สรวย อ. พญาเม็งราย อ. เวียงแก่น อ. ขุนตาล อ. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ลาว อ. เวียงเชียงรุ้ง และ อ. ดอยหลวง

คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ดวงตราประจำจังหวัด ภาพช้างหันข้าง ด้านบนมีลายเมฆ ขอบดวงตราเป็นลายกระหนก ขอบตราด้านล่างเป็นนาคสองตัวไขว้กันตามประวัติการสร้างเมือง

นั่งเรือล่องแม่น้ำกก

ที่ตั้ง : ท่าเรืออยู่ที่สะพานแม่ฟ้าหลวง อ. เมืองเชียงราย
เป็นกิจกรรมขึ้นชื่อของ จ. เชียงราย เส้นทางจากเชียงรายไปบ้านท่าตอน ระหว่างทางสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามและแวะชมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาได้ มีทั้งเรือประจำทาง และแบบเช่าเหมาลำ

ดอยแม่สลอง

ที่ตั้ง : ต. แม่สลอง อ. แม่ฟ้าหลวง
เป็นเทือกเขาสูง มีทิวทัศน์สวยงาม จุดสูงสุดสูงราว 1,500 ม. จากระดับน้ำทะเล เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี บริเวณดอยเป็นที่ตั้งของบ้านสันติคีรี ชุมชนชาวจีนฮ่อแห่งกองพล 93 ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอู่หลง ช่วงต้นฤดูหนาวดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่ง

ตลาดแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก

ที่ตั้ง : ต. แม่สาย อ. แม่สาย
เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ระหว่างไทยกับพม่า ตลาดแม่สายอยู่ฝั่งไทย ตลาดท่าขี้เหล็กอยู่ฝั่งพม่า ทั้งสองฝั่งจำหน่ายสินค้านานาชนิด ลักษณะสินค้าคล้ายกัน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกจากจีน อาหารแห้ง ฯลฯ หากต้องการข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กต้องทำหนังสือผ่านแดน

พระตำหนักดอยตุง

ที่ตั้ง : ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง
เป็นที่ประทับของสมเด็จย่า ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง บริเวณพระตำหนักมีไม้ดอกไม้ประดับบานตลอดปี สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนคล้ายทิวทัศน์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระธาตุดอยตุง

ที่ตั้ง : ต. ห้วยไคร้ อ. แม่สาย
เจดีย์แห่งแรกของล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1454 โดยกษัตริย์ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ เป็นเจดีย์สีทองขนาดเล็กสององค์ สูงประมาณ 5 ม. ถือเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีกุน

สามเหลี่ยมทองคำ

ที่ตั้ง : อยู่ที่ ต. เวียง อ. เชียงแสน
เป็นเขตรอยต่อระหว่างสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า และเป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเดิมจึงมีชื่อเรียกว่าสบรวก บริเวณนี้เป็นแหล่งจำหน่ายของที่ระลึกและท่าเรือหางยาวเที่ยวล่องแม่น้ำโขง

ภูชี้ฟ้า

ที่ตั้ง : อยู่ที่บ้านร่มฟ้า ต. ตับเต่า อ. เทิง
เป็นหน้าผาหินยื่นออกไปในทะเลหมอก ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานภูชี้ฟ้า และเนื่องจากภูชี้ฟ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามที่ได้รับความนิยมสูงแห่งหนึ่งของประเทศ

สำรับกับข้าวของชาวเชียงราย

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่ง เนื่องด้วยอากาศดี มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่าและจีน หรือชนกลุ่มน้อยอย่างชาวไทยใหญ่ ที่สะท้อนออกมาในรูปของอาหาร ซึ่งอาหารเหล่านี้สามารถหาชิมได้ตามร้านอาหารหรือในตลาดทั่วไป ตัวอย่างอาหารพื้นเมือง ได้แก่ น้ำพริกลาบ ลาบหมี่ ลาบเหลว (ลาบเลือด) แกงฮังเลตำรับเชียงแสน ขนมเส้นน้ำเงี้ยวใส่ถั่วเน่า ข้าวแรมฟืน เป็นต้น

เชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีที่พักให้เลือกมากมายหลากหลาย ตั้งแต่เกสต์เฮาส์ราคาถูก  โรงแรมในเมือง  โรงแรม 5 ดาว  ไปจนถึงรีสอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ของฝากจากเชียงรายมีให้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพืชผลจากการเกษตรที่มีทั้งของสดอย่างผลไม้เมืองหนาว และที่แปรรูปแล้วอย่างชา นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทหัตถกรรมที่เป็นฝีมือองชาวท้องถิ่นและชาวไทยภูเขา ของฝากจากเชียงรายที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าอุปโภคบริโภคและอัญมณีจากเมืองจีน

ชา
เป็นของฝากขึ้นชื่อคู่เมืองเชียงราย เพราะพื้นที่บนดอยแม่สลองและใน อ. แม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ชาอู่หลงก้านอ่อน

วิธีเลือกซื้อ ทดลองชิมรสชาติและกลิ่นที่ถูกใจก่อนตัดสินใจซื้อ และควรซื้อชาที่บรรจุในถุงสุญญากาศเท่านั้น

หมูยอ ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม
ล้วนเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย มีรสชาติกลมกล่อม ทำจากเนื้อหมูล้วนและไม่ใส่สารกันบูด

วิธีเลือกซื้อ ดูวันผลิต-วันหมดอายุและสีสันของอาหารว่าเป็นสีธรรมชาติ ไม่สดหรือซีดจนเกินไป

ผลิตภัณฑ์ดอยตุง
นอกจากพีชผักผลไม้เมืองหนาวแล้ว ผลิตผลขึ้นชื่อของโครงการคือกาแฟดอยตุง เป็นกาแฟพันธุ์อะราบิกาคุณภาพสูงซึ่งใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

วิธีเลือกซื้อ พิจารณาวันเดือนปีที่ผลิต และการบรรจุถุงที่อยู่ในสภาพไม่ฉีกขาด

งานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา
เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมเพราะมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีให้เลือกซื้อมากมายหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผ้าปัก ผ้าทอ กระเป๋า สร้อย กำไลข้อมือ ฯลฯ

วิธีเลือกซื้อ เลือกซื้อตามประโยชน์ใช้สอยและรสนิยม พิจารณาความประณีตของงาน

ผ้าทอไทลื้อ
เป็นผลผลิตจากบ้านศรีดอนชัย และบ้านหาดบ้าย อ. เชียงของ ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์คือลายแซง เน้นสีดำ แดง และขาว

วิธีเลือกซื้อ ดูความแน่นของเนื้อผ้า ความสม่ำเสมอของสี และความสมบูรณ์ของลวดลาย

สินค้าจากจีนและพม่า
ส่วนใญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไดร์เป่าผม ไฟฉาย ที่โกนหนวด ฯลฯ ราคาถูก แต่คุณภาพตามราคาและอายุการใช้งานสั้น นอกจากนั้นยังมีของแห้งอย่างเห็ดหอม กระเพาะปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ส่วนสินค้าจากพม่าก็มีอัญมณีต่างๆ จำหน่ายที่ตลาดแม่สาย หากนักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าก็ไม่ควรซื้อ

วิธีเลือกซื้อ ควรลองเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทางร้านว่าใช้ได้ดีหรือไม่ก่อนซื้อ ส่วนอาหารแห้งควรเลือกที่แห้งสนิท ไม่ขึ้นรา

แหล่งซื้อของฝากในเชียงราย

ไนท์บาร์ซาร์
บน ถ. พหลโยธิน เป็นแหล่งชอปปิงขนาดใหญ่ จำพวกสินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า รองเท้า เปิดขายตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึก

ถนนคนเดินกาดเจียงฮายรำลึก
อยู่บริเวณ ถ. ธนาลัย ตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบไปจนถึงสี่แยก ธ. ออมสิน จำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าจากโครงการหลวง งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ฯลฯ มีทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-24.00 น.

ย่านหอนาฬิกา
เป็นแหล่งของกินและของฝากประเภทอาหารพื้นเมือง มีแหนมหมู หมูยอ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ผลไม้ดอง ผลไม้อบแห้ง ให้เลือกซื้อหา

บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง
เป็นแหล่งจำหน่ายชาแหล่งใหญ่ มีร้านขายชาและโรงงานอบชาตั้งเรียงรายอยู่หลายสิบเจ้าตลอดถนนสายหลักที่ผ่านหมู่บ้าน

ตลาดแม่สาย
เป็นแหล่งขายสินค้าจากจีนและพม่า ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น เสื้อผ้า อาหารแห้ง และอัญมณี

การเดินทางไป จ. เชียงรายนั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง เพราะสะดวกรวดเร็ว และมีให้เลือกหลายบริษัท ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน บริษัทที่คนส่วนใหญ่นิยมคือบริษัทขนส่ง จำกัด เพราะนั่งสบาย และมีคนขับรถสองคน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้บริษัทสมบัติทัวร์ และสยามเฟิสท์ทัวร์ก็ให้บริการดีไม่แพ้กัน ถ้าต้องการประหยัดเวลาสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้

บริษัทขนส่ง จำกัด

ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี, ปรับอากาศชั้น 1, ปรับอากาศชั้น 2
โทร. 0-2936-3970 (หมอชิต), 0-5371-1369 (สถานีขนส่งเชียงราย)
เว็บไซต์ www.transport.co.th

คฤหาสน์ทัวร์

ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-3513 (หมอชิต), 0-5371-7083 (สถานีขนส่งเชียงราย)

เชิดชัยทัวร์

ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 2
โทร. 0-2936-0198 (หมอชิต), 0-5374-0232 (สถานีขนส่งเชียงราย)

สมบัติทัวร์

ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี, ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2495-9 (หมอชิต), 0-5371-4971, 0-5371-5884 (อาเขตเชียงใหม่)

สยามเฟิสท์ทัวร์

ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี 32 ที่นั่ง
โทร. 0-2936-2762 (หมอชิต), 0-5324-6881 (อาเขตเชียงใหม่)

สยามเฟิสท์ทัวร์

ประเภทรถ ปรับอากาศวีไอพี, ปรับอากาศชั้น 1
โทร. 0-2936-2953 (หมอชิต), 0-5371-1882 (สถานีขนส่งเชียงราย)

Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว