จรัสLight สัญจร: สงขลาเมืองเก่า

ตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน เทคโนโลยี การขยายตัวของเมือง ได้นำการพัฒนาเดินทางเข้ามาในชุมชนและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและขยายตัวของชุมชน ทั้งในด้านขนาดของชุมชนเมือง การขยายจำนวนประชากร รวมถึงนำพาความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภค ในอดีตนั้น การพัฒนาของชุมชนเป็นไปอย่างเชื่องช้าและค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อมีการพัฒนาเรื่องระบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ถึงจุดหนึ่ง ทำให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ชุมชนที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ อาจส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในกระบวนการการพัฒนานั้น  คือการรักษามรดกทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ (High Conservation Values) เอาไว้ พร้อมกับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างมั่นคง 

ประเด็นเรื่องการใช้พลังงานก็เป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่ง เมื่อมีการพัฒนาเป็นเมือง (urbanization) ความต้องการทางด้านพลังงานย่อมเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้น เพื่อเตรียมตัวรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ ในฐานะผู้ดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หอศิลปกรุงเทพฯ จึงได้นำเสนอโครงการที่จะทดลองหาความเป็นไปได้ในการคำนึงถึงพื้นฐานการใช้ชีวิต การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตัวเอง และ สร้างการพัฒนาด้านพลังงานไปพร้อมๆ กัน โดยจะสร้างความเชื่อมโยงพื้นที่ทางประวัตศาสตร์เดิมกับชุมชนในปัจจุบัน และแนวคิดในการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความยั่งยืนทางพลังงานที่มีความกลมกลืนไปกับสภาพของเมือง

นิทรรศการ ‘จรัส Light สัญจร: สงขลาเมืองเก่า’ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ ‘จรัส: แสงสร้างสรรค์’ ริเริ่มและดำเนินการโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ผ่านงานศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดปีพ.ศ. 2562 ไปจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

จากมุมมองของเมืองที่วิวัฒน์ไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างต่อเนื่องนี้ โครงการ จรัส Light สัญจร: สงขลาเมืองเก่า จึงได้โอกาสนำนิทรรศการมาสัญจร เพื่อนำเสนอทางเลือกและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องพลังงานไฟฟ้าทางเลือก โดยได้นำงานของศิลปิน 3 ท่าน คือ นพไชย อังคะวัฒนพงศ์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และกฤช งามสม ที่สร้างสรรค์โดยใช้พลังงานส่วนหนึ่งมาจากแผงโซล่าร์เซลล์ หลังจากได้เข้าร่วมในเทศกาล ‘จรัส Light’ บริเวณลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ สัญจรมาจัดแสดงที่สงขลาในครั้งนี้ รวมทั้งข้อมูลความรู้ และภาพถ่ายโดยช่างภาพอีกหลายท่านที่ร่วมกันขยายความเข้าใจและความสำคัญของพลังงานในอนาคตจากแสงอาทิตย์ ที่เคยจัดแสดงที่ห้อง จรัส LAB ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ในปีที่ผ่านมา 

การเติบโตของเมืองเดิมกับพัฒนาการของการใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญ และทดลองความเป็นไปได้ นี่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการสัญจรโครงการในครั้งนี้ เป็นทีทราบกันดีในระยะที่ผ่านมาว่า เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหินและน้ำมันดิบ) จำนวนมหาศาลถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น เป็นตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจก นำมาซึ่งวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่แปรผันรุนแรงมหาศาล อย่างที่ประสบกันทั่วโลกในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

จรัส Light สงขลา_19

โลกของเรารับรังสีอาทิตย์ (แสงแดด) ราว 73,000 เทอราวัตส์ หรือ 10,000 เท่า ของความต้องการพลังงานในแต่ละวัน แสงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำคัญ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำให้โลกในปัจจุบันหันมาสนใจและพัฒนานวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด ใช้ได้ไม่มีวันหมด และส่งผลกระทบต่อโลกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องพลังงาน และพลังงานทดแทน ที่กำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านการได้มาซึ่งพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญในความมั่นคงและยั่งยืนของการใช้พลังงานไฟฟ้า อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ในสังคมโลก

จากโครงการนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ หวังสร้างแนวคิด ความตระหนักและทัศนคติที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นจริง ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพื้นที่ตัวอย่างในการใช้พลังงานทางเลือกในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างพื้นที่ตัวอย่างในการนำสุนทรียศาสตร์มาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ (เก่า) กับ เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (ใหม่) และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เข้ากับเครือข่ายศิลปิน และเครือข่ายชุมชนต่อไป

จรัสLight สัญจร: สงขลาเมืองเก่า จัดแสดงที่บ้านสงครามโลก ถนนนครนอก และ ลานทางเดิน ท่าน้ำศักดิสิทธิ์พิทักษ์ สงขลา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 11 ตุลาคมนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Previous
Next

Guide ใกล้ : Application คู่ใจคนชอบท่องเที่ยวตัวจริง

Guide ใกล้ เหมือนมีไกด์ไว้ใกล้ตัว
Application นี้จะช่วยแนะนำว่า ตำแหน่งรอบตัวเรามีที่เที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่พัก หรือสถานที่จุดใดน่าแวะไปสัมผัส ชิม ช็อป แชะ แชร์ พร้อมกิจกรรมเด่นประจำเดือน แผนที่ลงจุดใช้งานง่าย ดูสนุกและสะดวก แค่ดูภาพสวยๆ ก็อยากไปแล้ว

Writer/ Photographer

Webmaster

Webmaster

Relate Place

Coffee

5 Indies Coffee In Nan

น่านวันนี้ ก้าวสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวสไตล์เนิบ เนิบ สโลว์ไลฟ์ เหมาะสำหรับการพักกายพักใจ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องเร่ง หนึ่งในบรรยากาศสบายๆ กับการได้นั่งจับเครื่องดื่มแก้วโปรด รื่นรมย์ในบรรยากาศหลากหลาย เมืองน่านก็มีร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีทั้งกาแฟดีและสิ่งละอันพันละน้อยที่น่าค้นหา ล้วนแล้วแต่มีแนวทางของตัวเองหลายแห่ง อยากรู้ใช่ไหมลองไปแวะดูสิ

News

โอ๊ควู๊ดฯ ศรีราชา ส่งโปรโมชั่น “Lover Package” เอาใจคู่รัก!!!

โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว แห่งใหม่ใจกลางเมืองศรีราชา จัดโปรโมชั่นห้องพักสำหรับคู่รัก “Lover Package” แพคเกจพักผ่อนสุดพิเศษ!!! เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยมาตรฐานบริการระดับโลก

Travel

เที่ยวภูเขียว ส่องสัตว์ สัมผัสธรรมชาติ

“ใครเคยเที่ยวป่ายกมือขึ้น” แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ชอบเที่ยวป่า กางเต็นท์ แคมปิ้ง หลายคนชอบเดินป่าพิชิตยอดเขาสูงสุด ประทับรอยเท้าว่าเราได้มาถึงแล้ว ผมเองก็เคยคิดว่าการเที่ยวป่าคือการพิชิตธรรมชาติ จนวันนึงจึงได้รู้ว่า ป่า ไม่ได้มีไว้ให้เราพิชิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นายรอบรู้ จึงขออาสานำเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวกันครับ