ททท.ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณี “เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา”จ.สุรินทร์

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fwww.nairobroo.com%2Fall-news%2Ffestival%2F11954-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C.html
 

01

จังหวัดสุรินทร์ โดยอำเภอพนมดงรักร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ และ อบต.ตาเมียง กำหนดจัดงานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา ครั้งที่16 ขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังบังเกิดความรักความหวงแหนโบราณสถานที่บรรพบุรุษ ได้สร้างไว้บนผืนแผ่นดินไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มปราสาทตาเมือน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุรินทร์ อยู่ตลอดแนวชายแดน ประเทศไทย-กัมพูชา ที่มีความสวยงามของปราสาทขอมโบราณ จำนวน 3 หลัง 3 แบบ ที่สามารถเรียนรู้เส้นทางการเดินทางของคนโบราณจากนครวัด-นครธม ไป ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งต้องใช้เวลาการเดินทางหลายวันและได้มีการสร้างปราสาทจำนวน 3 หลังที่อยู่ใกล้ๆกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง โดยมี ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทสำหรับที่พักคนเดินทาง ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นปราสาทสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย และปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุรินทร์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือนให้เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จ.สุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน“เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ครั้งที่ 16”ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ กิจกรรมได้แก่ การแข่งขันซุปเปอร์มินิมาราธอน จากที่ทำการ อบต.ตาเมียง สู่ปราสาทตาเมือน ระยะทาง 13 กิโลเมตร เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโมเมตร การประกวดธิดาตาเมือน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์


( 0 Votes )
blog comments powered by Disqus